Услуге Стоматолошке коморе Србије

19. јун 2014.

 • упис у Именик у оквиру ког се издаје идентификациони број,
 • издавање, обнављање и одузимање лиценце,
 • издавање потврде о упису,
 • издавање потврде да није изречена ниједна дисциплинска мера забране самосталног рада,
 • издавање сагласности пензионерима за оснивање приватне стоматолошке праксе,
 • измена личних података, података о радном статусу  за које чланови доставе адекватне документе,
 • изрицање дисциплинских мера,
 • вршење исписа и уписа у оквиру огранка коморе,
 • информисање о акредитованим програмима и броју бодова који се стичу на основу њих,
 • информисање о броју стечених бодова на основу кме,
 • правна помоћ,
 • информисање о чланарини,
 • изрицање дисциплинских мера