Линкови

1. мај 2002.

Коморе у Републици Србији

Лекарска комора Србије www.lks.org.rs

Фармацеутска комора Србије www.farmkom.rs

Комора биохемичара Србије www.komorabiohemsrbije.org.rs

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије www.kmszts.org.rs

 

Коморе у региону:

Хрватска комора денталне медицине www.hkdm.hr

Стоматолошка комора ФбиХ www.stomatoloskakomora.ba

Комора доктора стоматологије Републике Српске www.komorastomatologa.com

Стоматолошка комора Македонија www.stomatologija.org.mk

Здравнишка зборница Словеније www.zdravniskazbornica.si

Љekarska komora Crne Gore www.ljekarskakomora.co.me

 

Удружења:

Српско лекарско друштво  www.sld-rs.org

Удружење стоматолога Србије www.udruzenjestomatologasrbije.com

 

Министарства:

Министарство здравља  www.zdravlje.gov.rs

Министарство финансија www.mfin.gov.rs

Министарство државне управе и локалне самоуправе  www.mduls.gov.rs

 

Установе:

Републички фонд за здравствено осигурање  www.rfzo.rs

 

 

Агенције:

Агенција за привредне регистре www.apr.gov.rs

Агенција за лекове и медицинска средства Србије www.alims.gov.rs

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије www.azus.gov.rs

 

Факултети:

Стоматолошки факултет Универзитет у Београду  www.stomf.bg.ac.rs

Медицински факултет Универзитет у Новом Саду www.mf.uns.ac.rs

Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу www.mf.uns.ac.rs

Медицински факултет Универзитет у Нишу  www.medfak.ni.ac.rs

 

Здравствене установе:

Клиника за стоматологију Ниш www.kzsnis.rs

Клиника за стоматологију Војводинеwww.klinikazastomatologiju.com

Завод за стоматологију Крагујевац www.zzstomkg.rs

Градски завод за јавно здравље www.zdravlje.org.rs