OBNOVA LICENCE

10. Mart 2023.

O B A V E Š T E Nj E

 

U VEZI PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA OBNAVLjANjE ODOBRENjA ZA SAMOSTALNI RAD - LICENCE ČLANOVA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE

 

Zahtev za obnavljanje licence član Komore lično podnosi Ogranku komore kojem pripada, uredno popunjen sa svim traženim podacima i dokazima koji su na Zahtevu navedeni.

Za sve članove Stomatološke komore Srbije kojima tekuća licenca ističe, podsećamo da je neophodno da u skladu sa članom 183. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS, br. 25/2019), podnesu nadležnoj komori zahtev za obnavljanje licence najkasnije 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.

Obnavljanje licence sprovodi se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik“, br. 25/2019) i   Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika („Sl. glasnik“, br. 76/22).

 

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenata:

  1. Zahtev za obnavljanje odobrenja za samostalni rad - Licence;
  2. Dokaz o uplati naknade za obnavljanje Licence u iznosu od 1.000,00 rsd, koji se uplaćuje na račun: 105-51034-90, svrha uplate: obnavljanje Licence, poziv na broj: broj Licence;
  3. Izjava za obradu podataka ličnosti;
  4. Fotokopija (očitana) lična karta;
  5. Fotografija 30 x 35mm – ukoliko član želi da se promeni fotografija na ID kartici;
  6. Obrazac spiska sertifikata kao i dokaz da je u periodu važnosti licence sakupljen potreban broj bodova ili uverenje o položenom licencnom ispitu (Komora pribavlja podatak iz elektronske baze; ukoliko u elektronskoj bazi Komore nisu evidentirani svi stečeni bodovi potrebno je dostaviti original ili fotokopiju sertifikata kao dokaz da su stečeni bodovi koji nisu evidentirani);
  7. Dokaz o utvrđenom mirovanju radnog odnosa / porodiljskom odsustvu / odsustvu sa rada radi nege deteta / odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili privremene sprečenosti za rad – dokument izdaje poslodavac ili nadležni organ; dokument se podnosi u originalu / overenoj kopiji / fotokopiji;
  8. Rešenje o penziji, ili privremeno rešenje (Republički fond za PIO) - podnosi se kada je ostvareno pravo na penziju; dokument se podnosi u overenoj kopiji;
  9. Korisnik starosne penzije uz zahtev za obnavljanje licence, podnosi i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljenje zdravstvene delatnosti;
  10. Zdravstveni radnik, preko 70 godina starosti, obnavlja licencu svakih godinu dana;

 

U postupku obrade zahteva, Stomatološka komora Srbije, po službenoj dužnosti pribavlja podatke potrebne za odlučivanje uvidom u sledeće registre: Izvod iz kaznene evidencije MUP-a Republike Srbije - Dokaz da pravnosnažnom sudskom odlukom nije osuđen za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od jedne godine ili težu kaznu, niti na kaznu zatvora za krivično delo protiv zdravlja ljudi, odnosno da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, odnosno zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti zbog koje ne može obavljati zdravstvenu delatnost.

 

OBRAZAC PROMENE IMENIKA: Ukoliko je došlo do promena u pogledu ličnih, profesionalnih i drugih podataka nakon upisa u Imenik članova Komore, uz gore navedenu dokumentaciju dostavlja se Obrazac promene imenika SKS. Uz popunjen obrazac promene Imenika SKS dostavlja se i  prateća dokumentacija u zavisnosti od nastale promene.

Prema članu 13. Zakona o komorama zdravstvenih radnika, članovi Komore su  dužni da u roku od 30 dana obavesti Komoru o svim promenama o kojima Komora vodi evidenciju, odnosno o promenama vezanim za ime, prezime, prebivalište, zatim o sticanju naziva primarijus, nastavno-naučnog zvanja, polaganju stručnog ispita, polaganju specijalističkog i ispita uže specijalizacije, o promeni poslodavca, o prestanku radnog odnosa, o ostavrivanju dopunskog rada, mirovanju radnog odnosa.

 

OBAVEZA SAKUPLjANjA BODOVA: Ukupan broj potrebnih bodova u licencnom periodu od sedam godina je 140, a broj bodova sakupljen u jednoj licencnoj godini ne može biti manji od 10.

Zdravstvenom radniku, preko 70 godina starosti, kome je licenca izdata na period od 1 godine, ista se može obnoviti ako je u periodu važenja licence, u postupku KE, stekao 20 bodova.

Ukoliko nije sakupljen dovoljan broj bodova, odnosno ukupno 140 za licencni period, podnosi se zahtev za pologanje licencnog ispita.

 

PREDAJA ZAHTEVA KOJI NE ISPUNjAVA USLOVE ILI PREDAJA NEPOTPUNOG ZAHTEVA: U slučaju da podneti zahtev ne ispunjava propisane uslove, doneće se rešenje kojim se odbija zahtev za obnovu licence. U slučaju da je zahtev nepotpun, u roku od 8 od dana prijema zahteva poziva se podnosilac zahteva da isti dopuni. Rok za dopunu zahteva je 8 dana od dana od prijema zaključka. Ukoliko podnosioc zahteva ne postupi po zaključku, doneće se rešenje kojim se odbija zahtev za obnavljanje licence.

 

ŽALBA: Rešenje o obnavljanju licence je konačno. Na Rešenje se može izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove zdravlja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Rok za odlučivanje nadležnog organa je 60 dana.

 

KAZNENE ODREDBE: Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova, odnosno drugo pravno lice, ako omogući obavljanje zdravstvene delatnosti zdravstvenom radniku koji ne poseduje licencu; kazniće se odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara; kazniće se zdravstveni radnik preduzetnik novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara.

 

dokumenta možete preuzeti ovde:
 

ZAHTEV ZA OBNAVLjANjE ODOBRENjA ZA SAMOSTALNI RAD - LICENCE

Preuzmite dokument (169.95 KB)

 

OBRAZAC SPISKA SERTIFIKATA

Preuzmite dokument (67.15 KB)

 

ZAHTEV ZA POLOGANjE LICENCNOG ISPITA

Preuzmite dokument (109.16 KB)

 

OBRAZAC PROMENE IMENIKA SKS

Preuzmite dokument (128.64 KB)

 

OBRAZAC PRIJAVE STATUSA MIROVANjA

Preuzmite dokument (92.73 KB)

 

IZJAVA ZA OBRADU PODATAKA LIČNOSTI

Preuzmite dokument (103.58 KB)