ПРИПРАВНИЦИ

26. децембар 2019.

На основу члана 165. Закона о здравственој заштити и члана 10. Закона о коморама здравствених радника, предвиђено је да Стоматолошка комора Србије води Именик чланова Стоматолошке коморе Србије, у којем се води евиденција о приправницима.

Наведеним чланом Закона о здравственој заштити  прописано је да су дипломирани доктори  стоматологије/денталне медицине у обавези да се упишу у Именик Стоматолошке коморе Србије као приправници, у којем се води евиденција о приправницима и то даном започињања обављања приправничког стажа, који траје шест месеци.

Такође, чланом 166. Закона о здравственој заштити предвиђено је да се приправнички стаж може обавити у здравственој установи/приватној пракси под непосредим надзором ментора- здравственог радника са лиценцом надлежне коморе, који има најмање пет година радног искуства у струци након положеног стручног испита као и да је здравствена установа, односно приватна пракса дужна да о могућности обављања приправничког стажа здравствених радника у тој здравственој установи, односно приватној пракси, као и о обављеном програму приправничког стажа здравственог радника, писаним путем обавести надлежну Комору.

Доктори стоматологије/денталне медицине  који испуњавају услове да буду ментори морају писаним путем поднети захтев Стоматолошкој комори Србије, ради утврђивања испуњености услова из Закона о здравственој заштити и Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника, те ће сви који испуњавају услове бити на листи ментора, што ће омогућити приправницима да изврше избор ментора са поменуте листе.

ВАША СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ

Обавештење о испуњености услова - МЕНТОР

Преузмите документ (124.54 KB)

Обавештење о обављеном стажу

Преузмите документ (120.31 KB)

Обавештење о испуњености услова

Преузмите документ (102.32 KB)