Управни одбор Коморе

21. јун 2014.

Управни одбор Коморе утврђује пословну политику Скупштине Коморе и извршава одлуке Скупштине Коморе.

Управни одбор  Коморе има осам чланова, а чине их по четири члана Одбора из сваког Већа  скупштине Коморе.

Свако Веће даје по  једног члана Управног одбора из сваког огранка. 

Управни одбор  Коморе има председника и потпредседника.

Председника,  потпредседника и чланове Управног одбора Коморе бира и разрешава Скупштина  Коморе из реда својих  чланова.

У сваком мандату председник и потпредседник су из различитих Већа  Скупштине Коморе.     

Мандат  председника, потпредседника и чланова Управног одбора Коморе траје 4 године.

Управни одбор  Коморе у оквиру својих надлежности спроводи одлуке Скупштине Коморе.

Управни одбор Коморе  обавља следеће послове:

1) Доноси:

 • План рада Управног одбора,
 • Пословник о раду Управног одбора,
 • Правилник о организацији и раду стручне службе Коморе и организацији и раду огранака Коморе,
 • Правилник о подацима, обрасцу и начину евиденције чланова Коморе,
 • Одлуку о висини и употреби средстава од стране огранка Коморе, односно овлашћеног лица огранка Коморе.

2) Утврђује:

 • предлог Статута Коморе;
 • предлог општих аката које доноси Скупштина Коморе;
 • предлог Програма рада Коморе;
 • предлог о финансијско-материјалном пословању Коморе;
 • периодични обрачун и подноси Скупштини Коморе на усвајање извештај о раду и финансијском пословању Коморе са годишњим обрачуном;
 • облик, садржину и употребу знака Коморе,
 • предлоге мера државним органима за унапређивање здравствене заштите и здравственог осигурања;
 • ставове о размотреним примедбама и предлозима чланова коморе, министарства надлежног за послове здравља, других државних органа и органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, факултета и школа здравствене струке, организација обавезног здравственог осигурања, о чему подноси извештај Скупштини Коморе;
 • покретање иницијативе за предузимање законом прописаних мера у вези са повредом прописа о забрани рекламирања (оглашавања) у области здравствене заштите и о томе подноси извештај Скупштини Коморе.

3) Одлучује:

 • по жалбама на одлуке и решења директора Коморе
 • о употреби средстава Коморе;
 • о другим питањима у складу са законом, овим Статутом и другим општим актима Коморе.

Управни одбор обавља и друге послове у складу  са законом и Статутом.

 

Одлука - избор председника и потпредседника УО СКС

Преузмите документ (48.11 KB)

 

Одлука - избор чланова УО СКС

Преузмите документ (65.35 KB)