СКУПШТИНА КОМОРЕ

21. јун 2014.

Скупштина коморе састоји се од два Већа:

1. Веће запослених стоматолога у државним установама

2. Веће стоматолога који обављају приватну праксу у својству предузетника и оснивача и стоматолога запослених у приватној пракси и приватним здравственим установама (даље у тексту:Веће приватне праксе)

Скупштина коморе бира председника и потпредседника Скупштине коморе из реда својих чланова, и то из различитих Већа.

Скупштина коморе има 120 чланова.

Скупштина коморе у оквиру своје надлежности

1) Доноси:

 • Статут Коморе и друге опште акте,
 • Етички кодекс,
 • Пословник о раду Скупштине и раду радних тела које образује,
 • Годишњи програм рада Коморе,
 • Пословник о раду Суда части

2) Усваја:

 • Годишњи извештај о раду Скупштине Коморе,
 • Годишњи извештај о раду Већа Скупштине Коморе,
 • Годишњи извештај о финансијско-материјалном пословању Коморе,
 • Годишњи план рада скупштине Коморе, годишњи план рада Већа скупштине Коморе,
 • Годишњи финансијски план Коморе.

3) Бира, именује и разрешава:

 • бира и разрешава председника и потпредседника Скупштине Коморе;
 • бира и разрешава председника, потпредседника и чланове Управног, Надзорног и Етичког одбора Коморе;
 • бира и разрешава председника, потпредседника и чланове Суда части
 • бира и разрешава председника, потпредседника и чланове одбора, комисија и радних тела;
 • именује и разрешава директора Коморе;
 • бира и разрешава чланове комисије за посредовање.

Избор председника Скупштине, председника Управног одбора, председника Надзорног одбора и именовање Директора се врши из састава различитих огранака ради равномерне територијалне заступљености  огранака у избору лица на руководећим функцијама.

Скупштина Коморе обавља и друге послове у складу са Законом, другим  прописима, Статутом и општим актима Коморе.

 


Одлука - Избор председника Скупштине СКС

Преузмите документ (41.34 KB)

 

Одлука - Избор потпредседника Скупштине СКС

Преузмите документ (39.93 KB)