Директор Коморе

21. јун 2014.

За директора Коморе се именујe лицe којe је члан  Скупштине Коморе.

Директор Коморе и председник Управног одбора Коморе не могу бити из  истог Већа.

Директора  Коморе  именује и разрешава Скупштина  Коморе.

Директор Коморе се именујe и разрешава већином гласова чланова у сваком Већу Коморе ако је на седници присутно више од половине чланова из сваког Већа.

Мандат  директора  Коморе траје четири године и  не може бити биран више од једног мандата.

Директор Коморе  може бити разрешен и пре истека мандата на лични захтев или уколико своју функцију не врши на начин којим се остварују послови и задаци Коморе.

Директор Коморе именује два заменика који не  могу бити из истог Већа .

Заменик директора Коморе замењује директора Коморе у његовом одсуству или преузима његову дужност уколико је овај разрешен дужности.

Директор Коморе у оквиру своје надлежности:

1) Доноси:

 • Акт о систематизацији радних места стручне службе Коморе, у складу са актом о организацији Коморе;
 • Друге опште акте којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених у стручној служби Коморе;
 • Одлуке и решења, у складу са законом и колективним уговорима у вези права и обавеза радника стручне службе Коморе.

2) Организује:

 • рад стручне службе Коморе,
 • информисање јавности о раду Коморе,
 • одговарајући облик информисања чланова о раду Коморе,

3) Одговара за:

 • законитост рада Коморе,
 • припрему материјала за седницу Скупштине, Управног и Надзорног одбора Коморе.

4) Обавља и друге послове:

 • представља и заступа Комору
 • врши наредбодавна права за употребу средстава Коморе предвиђених финансијских планом у оквиру материјалних трошкова рада Коморе и одлучује о употреби ових средстава до висине одређене одлуком Управног одбора Коморе,
 • остварује сарадњу Коморе са надлежним државним органима, здравственим и другим установама,
 • подноси извештаје о свом раду органима Коморе.

Директор Коморе обавља и друге послове за које  је овлашћен Статутом и другим актима Коморе

Изазови здравственог система Србије у процесу приближавања Европској унији – искуства Немачке

 

Одлука - именовање директора СКС

Преузмите документ (44.45 KB)

Одлука о именовању заменика директора СКС

Преузмите документ (37.77 KB)

Декларација о подршци вакцинацији

Преузмите документ (1980.52 KB)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СКС ЗА 2016. ГОДИНУ

Преузмите документ (223.5 KB)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СКС ЗА 2017. ГОДИНУ

Преузмите документ (311.24 KB)

Одлука - Извештај о хумантарној посети КиМ

Преузмите документ (36.19 KB)

Одлука - Извештај о 17.Конгресу стоматолога Србије

Преузмите документ (32.19 KB)